Huishoudelijk reglement VOV

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 1

In artikel 2.1 van de statuten is het doel van de vereniging omschreven. Mede om dit doel te bereiken, geeft de vereniging een periodiek uit en beschikt zij over een website op het internet, door middel waarvan verslagen en mededelingen ter kennis van de leden worden gebracht en leden worden ingelicht over wapentechnische ontwikkelingen, alsmede over wetenswaardigheden betreffende het personeel en gebeurtenissen bij het Wapen van de Verbindingsdienst. Het periodiek wordt de leden gratis toegezonden.

LIDMAATSCHAP

Artikel 2

 1. Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministrateur. Deze draagt zorg dat, bij toelating, een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement aan het nieuwe lid wordt toegezonden.
 2. Een lid dat zijn lidmaatschap wenst te beëindigen, dient dit vóór 1 december schriftelijk aan de ledenadministrateur ter kennis te hebben gebracht. De ledenadministrateur is verplicht de ontvangst daarvan schriftelijk te bevestigen.
 3. In het verenigingsperiodiek dient melding te worden gemaakt van nieuwe leden en van leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd. Deze informatie wordt door de ledenadministrateur verschaft.
 4. Ter nadere precisering van het gestelde in artikel 4.2 van de statuten, kunnen ook officieren van de Verbindingsdienst , die door hun studie of specialisatie automatisch tot een ander wapen of dienstvak zijn gaan behoren, gewoon lid van de vereniging blijven cq worden.
 5. Met inachtneming van het gestelde in artikel 4.4 van de statuten en ter nadere precisering hiervan, kunnen de volgende categorieën, die werkzaamheden verrichten of hebben verricht die nauw verbonden zijn met het (werkgebied van het) Wapen van de Verbindingsdienst, toegelaten worden als buitengewoon lid:
  1. Officieren van andere wapens en dienstvakken;
  2. Officieren van andere krijgsmachtdelen;
  3. Officieren met een buitenlandse nationaliteit;
  4. met officieren gelijkgestelde Burgers werkzaam bij het Ministerie van Defensie.
 6. In uitzonderlijke gevallen waarin deze regeling niet voorziet is het bestuur gemachtigd te beslissen.
 7. De officieren van andere wapens of dienstvakken , die in het verleden door de vereniging als gewoon lid geaccepteerd werden, doch in wezen tot de in sub 5 hiervoor genoemde categorie behoren, kunnen, indien zij dit wensen, als gewoon lid gehandhaafd blijven.
 8. De onder sub 5 hiervoor genoemde buitengewone leden kunnen, als de hiervoor geschetste voorwaarden niet meer van kracht zijn, te allen tijde begunstigend lid worden.
 9. Aspirant officieren van de Verbindingsdienst kunnen vanaf de start van hun opleiding opteren voor het juniorlidmaatschap.
 10. Het bestuur kan een gewoon lid benoemen tot lid van verdienste als blijk van waardering en erkentelijkheid:
  1. Wegens goede diensten gedurende langere tijd aan de vereniging bewezen;
  2. Op grond van bijzondere prestaties welke het aanzien van de vereniging in belangrijke mate hebben verhoogd;
  3. In bijzondere gevallen.

CONTRIBUTIE

Artikel 3

 1. De contributie is verschuldigd bij aanvang van het verenigingsjaar of bij het verkrijgen van het lidmaatschap als bedoeld in lid 2 van dit artikel. Deze contributie is binnen een maand invorderbaar.
 2. Zij, die het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar vóór 1 oktober verkrijgen, zijn de gehele contributie voor het lopende kalenderjaar verschuldigd. Voorzover de voorraad strekt, hebben zij recht op de reeds gedurende het verenigingsjaar verschenen nummers van het verenigingsperiodiek.
 3. Zij, die het lidmaatschap verkrijgen nà 30 september, zijn voor het lopende kalenderjaar geen contributie verschuldigd, maar ontvangen wel de, na ingang van hun lidmaatschap, verschijnende nummers van het verenigingsperiodiek
 4. Een lid dat in gebreke blijft zijn/ haar contributie te voldoen, wordt tot tweemaal toe schriftelijk hieraan herinnerd. Indien niet binnen vijf weken na toezending van de tweede herinnering hierop is gereageerd, zal het betrokken lid bij aangetekend schrijven worden gemaand de contributie alsnog te voldoen. Heeft het lid per 1 december niet ten volle aan zijn/ haar geldelijke verplichtingen voldaan, dan kan het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap van betrokkene overgaan.
 5. De jaarlijkse bijdrage van begunstigende leden bedraagt ten minste € 20.-

BESTUUR

Artikel 4

 1. Algemeen
  1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal vijf leden. Er zal naar worden gestreefd dat in het bestuur, zo enigszins mogelijk, alle categorieën van leden zullen zijn vertegenwoordigd. Uit het bestuur zal een lid worden belast met de contacten met de cadetten van de Verbindingsdienst en de KMA.
  2. De leden van het bestuur worden gekozen voor de duur van drie jaar. Jaarlijks treedt een deel van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster. Zij blijven bij hun aftreden hun functies waarnemen totdat hun opvolgers optreden. Een periodiek aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, geldt het in het rooster vermelde tijdstip van aftreden van dit bestuurslid ook voor het nieuw optredend bestuurslid.
  3. Wanneer een nieuw bestuurslid moet worden gekozen, zal hieraan een aanbeveling van één of meerdere kandidaten voorafgaan. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden gesteld door het bestuur of door groepen van minimaal 10 leden, zulks door dit ten minste een maand voor de algemene vergadering, als bedoeld in artikel 11 van de statuten, aan de secretaris kenbaar te maken. De secretaris vermeldt, voorzover mogelijk, in de convocatie voor bedoelde vergadering de namen van de kandidaten.
  4. Het bestuur vergadert zovele malen als dit door ten minste 4 bestuursleden nodig wordt geacht, onder opgave van het (de) ter sprake te brengen onderwerp(en).
  5. Op voorstel van het bestuur wijst de jaarlijkse algemene vergadering een commissie van ten minste twee leden aan, welke de boekhouding alsmede de rekening en verantwoording van de penningmeester over de laatst verlopen periode naziet en verslag hierover uitbrengt aan de algemene vergadering. De commissie zal in dit verslag, zo mogelijk, het voorstel opnemen om het bestuur van haar verantwoordelijkheid voor het door de penningmeester over het betrokken tijdvak gevoerde geldelijke beheer te déchargeren. De jaarstukken worden door alle bestuursleden mede ondertekend.
 2. Dagelijks bestuur
  1. De voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.
  2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en is bevoegd beslissingen te nemen in alle zaken van niet ingrijpende aard, welke de vereniging aangaan en welke niet strijdig zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement.
  3. Het dagelijks bestuur kan de hoofdredacteur van het door de vereniging uit te geven verenigingsperiodiek en/ of de hoofdredacteur/ webmaster(s) van de VOV website uitnodigen haar vergaderingen bij te wonen.
  4. Routinezaken worden door ten minste drie leden van het dagelijks bestuur behandeld. Daaruit voortvloeiende beslissingen behoeven steeds de goedkeuring van de voorzitter. Onthoudt de voorzitter zijn goedkeuring, dan dient e.a. aan het gehele bestuur te worden voorgelegd, waarna dit bestuur bij meerderheid van stemmen beslist.
  5. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn belast met alle werkzaamheden, volgens bestaand gebruik aan hun functie verbonden. De penningmeester legt op de jaarlijkse algemene vergadering rekening en verantwoording af van het gevoerde beheer.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 5

 1. De oproepen tot de algemene vergadering geschieden schriftelijk of door middel van publicatie in het verenigingsperiodiek en/ of op de website van de vereniging, ten minste 21 dagen voor de dag van de vergadering. In de oproep moeten de te behandelen onderwerpen zijn vermeld en moet een termijn zijn aangegeven, welke ten minste 14 dagen voor de vergadering eindigt, gedurende welke de leden gerechtigd zijn nieuwe onderwerpen op de agenda te brengen door opgave aan de secretaris. Deze stelt de leden, voorafgaand aan de vergadering, van de nieuwe onderwerpen in kennis. Over onderwerpen, die niet 7 dagen vóór de vergadering ter kennis van de leden zijn gebracht, kan in beginsel in de vergadering geen besluit worden genomen. In spoedeisende gevallen kan, ter beoordeling van de vergadering, hiervan worden afgeweken.
 2. Iedere algemene vergadering dient te worden bijgewoond en geleid door het bestuur.
 3. Volmachten van tot stemmen bevoegde leden, die niet persoonlijk ter vergadering aanwezig zijn, dienen vóór de aanvang der vergadering bij het bestuur te zijn ontvangen door toezending of door deze ter plaatse bij het bestuur in te leveren.

GEDRAGSCODE

Artikel 6

Defensie legt haar werknemers een gedragscode op.
Hoewel de vereniging juridisch een onafhankelijk rechtspersoon is, wordt zij merendeels gevormd door leden die werknemer van Defensie zijn of zijn geweest.
De vereniging zal daarom in haar omgang met (commerciële) externe relaties (trachten te) handelen in de geest van de Gedragscode Defensie.

PRIVACY

Artikel 7

Om de privacy van haar leden te beschermen heeft de vereniging een beleid gegevensbescherming opgesteld, mede naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie. Dit beleid is ter inzage op de website en bij de secretaris.

SLOTBEPALING

Artikel 8

In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur, onverminderd haar verantwoordelijkheid aan de algemene vergadering.