Intercom

cover 2023-2De Intercom is een uitgave van de Vereniging van Officieren van de Verbindingsdienst en verschijnt 3 keer per jaar.

Kopij dient te worden ingezonden naar het redactiesecretariaat. U wordt verzocht uw kopij in digitale vorm of via e-mail aan te leveren, waarbij de tekst is opgemaakt in MS-Word en waarbij in de tekst geen speciale codes en lay-out elementen zijn ingevoerd. Op verzoek zullen de meegestuurde illustraties worden geretourneerd. Elektronisch aangeleverde illustraties dienen in JPG-formaat te worden meegezonden.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen zonodig redactioneel te bewerken en eventueel in te korten. Ingrijpende wijzigingen zullen uitsluitend worden aangebracht in overleg met de auteur. Meningen weergegeven in artikelen, waarbij de naam van de schrijver is vermeld, komen geheel voor diens rekening. De redactie kan dus terzake een andere mening zijn toegedaan.

Overname van artikelen is toegestaan, mits de bron en de schrijver worden vermeld en een presentexemplaar van betreffende publicatie wordt toegezonden aan het redactiesecretariaat.

Of per adres: Redactie Intercom
t.a.v. Hoofdredacteur lkol Jack Vennik
p/a C2OstCo/KC
Postbus 59 | 3886ZH Garderen | MPC 38A