Toespraak Wapenoudste tijdens de 141e verjaardag van het Regiment Verbindingstroepen

opening_hcvbdd_8_20150221_1645423031

Op 18 februari jongsleden heeft onze wapenoudste, bgen J.P.L. Duckers, tijdens de viering van de 141e verjaardag van ons Regiment een toespraak gehouden. In het kader van “het bericht moet door” hieronder deze toespraak.

Oorlog wordt veroorzaakt en beslecht door mensen. Het wordt gekenmerkt door chaos, onzekerheid, angst en geweld. Leiders voeren hun troepen aan op basis van de beschikbare informatie. De combinatie van talent, ervaring, intuïtie en snelheid van informatie-uitwisseling en -verwerking bepaalt grotendeels de uitkomst van het gevecht. Door de eeuwen heen is de rol van informatie in het gevecht niet veranderd. De techniek om informatie over te brengen, te verwerken en te presenteren echter wel, en deze verandering voltrekt zich steeds sneller. Het werk van ons, Verbindelaren, wordt dus gekenmerkt door snelle veranderingen, die veelal technologisch gedreven zijn en invloed hebben op werkwijzen en organisatievormen.

De Verbindingsdienst heeft zich getransformeerd van een intern gericht wapen voor de hogere staven, waarbij berichten werden getransporteerd, tot een min of meer hybride organisatie ter ondersteuning van besluiten, waarbij we deels bi-nationaal en centraal zijn georganiseerd en deels decentraal bij brigades en bataljons. De School Verbindingsdienst maakt deel uit van het OTCManoeuvre. De kennisfunctie is belegd bij respectievelijk het Expertise Center van de School Verbindingsdienst, het Land Warfare Center en het Land Training Center

En wat gebeurt er om ons heen? We moeten constateren dat de wereld niet veiliger wordt. De gebeurtenissen in de Oekraïne en de groeiende assertiviteit van Rusland, de situatie in het Midden-Oosten, radicalisering, jihadisme en de recente aanslagen in Parijs en Kopenhagen hebben er voor gezorgd dat het veiligheidsbesef in Nederland nadrukkelijk is veranderd. Specifiek voor ons vakgebied eisen de jarenlange bezuinigingen hun tol en dat is vorig jaar gebleken bij de uitval van systemen. Met kunst en vliegwerk en vaak duct tape ondersteunen we nu bijna 20 missies. De huidige staat van de IT is gelukkig niet ongemerkt voorbij gegaan en momenteel wordt op veel niveaus gewerkt aan gedachtenvorming en plannenmakerij over hoe de krijgsmacht er uit moet gaan zien. Hierbij wordt er van uitgegaan dat na jarenlange teruggang in budget er weer sprake kan zijn van groei.

Verder lezen

Symposium C2 on the move “beweeglijk en ontwikkelend”

Symposium 8 april 2015

Op 8 april hield de VOV haar eerste symposium van 2015. De presentaties zijn hier terug te zien.

Dagvoorzitter lkol Albert van Dijk Inleiding
Bgen Gijs van Keulen C-13LtBrig Visie op Command&Control (C2) en C2-ondersteuning binnen 13 Ltbrig
Maj Ewoud Lindeboom G6-13LtBrig Visie op Command&Control (C2) en C2-ondersteuning binnen 13 Ltbrig
Lkol Patrick Dekkers Land Warfare Centre De toekomst van C2
Maj Ab de Vos SATS/KIXS LRC (Long Range Communications)
Drs Barry Dukker JIVC/KIXS PLE (Payload Encryption)

Symposium Comprehensive Approach – De invloed op C2 en C2-ost

Symposium 1013

 Presentaties:

Klik op de titel van een presentatie om deze in te zien.

Dagvoorzitter kol Toine Visser C-Taskforce Nationale Inzet
Lgen Ton v Loon b.d. Voormalig C-1(GE/NL) Corps Smart defence starts with smart CIS
Dhr. Hans Rouw Security and Disarmament, IKV Pax Christi CIMIC vanuit civiel vredesperspectief
Lkol (GS) Soenke Marahrens C-A-Bn, German Joint Signal School C2 challenges for War 2.0
Dr. Gernot Friedrich Office of the Director Service Strategy, NCIA C2 COE Officer Symposium
Kol ir Jan vd Pol Hfd SATS/JIVC Nationale systemen in een internationale context
Cecil Penso Managed Behaviour

 

 

 

 

 

 

In de traditionele operatie was de focus gericht op de militaire aspecten van de operatie. De operaties werden gepland en uitgevoerd met militaire partners. Natuurlijk waren er civiele aspecten die een rol speelden, maar deze vervulden een ondergeschikte rol. Het adagium van need to know en het verrassingselement waren essentieel. Operationele veiligheid was de reden om informatie absoluut niet te delen. “De vijand luistert mee”. Zelfs het delen van informatie tussen de militaire actoren was geen vanzelfsprekendheid. De 4-eyes community bijvoorbeeld was een gegeven.

In de huidige operaties is de focus niet alleen gericht op de militaire aspecten. De militairen vervullen een ondersteunende rol. Zij faciliteren de activiteiten van civiele actoren in de operatie. De militairen brengen veiligheid om ervoor te zorgen dat onze civiele partners de rule of law kunnen implementeren of ervoor kunnen zorgdragen dat er een goed lokaal bestuur wordt geïnstalleerd. Indien er in Afghanistan een weg moet worden aangelegd dan wordt dit project door civiele actoren uitgevoerd. Om dit te kunnen doen moeten ze kunnen werken in een veilige omgeving. De militairen dragen hier zorg voor. Dit impliceert dat het uitwisselen van informatie niet alleen tussen militairen plaatsvindt, maar dat het essentieel is om informatie uit te wisselen tussen de militaire -en de civiele actoren. Het need to know adagium moet veranderen in need to share. Dit betekent dat de operationele veiligheid negatief wordt beinvloed. Waar en wanneer de operatie wordt uitgevoerd is bij velen bekend. Niet coördineren met civiele actoren betekent echter dat de operatie niet succesvol zal zijn.

Informatieuitwisseling gebeurt alleen als er sprake is van een vertrouwensbasis tussen de verschillende actoren. Deze vertrouwensbasis kan niet pas te velde worden opgebouwd. Hier moet al veel eerder mee worden begonnen. Wat we ons ook moeten realiseren is dat informatieuitwisseling niet wordt belemmerd door de techniek, maar door de bereid om informatie te delen en het onderling vertrouwen tussen de betrokken partijen. Opvallend is dat de discussie wel vaak over de techniek gaat en niet over de menselijke aspecten.

Ter afsluiting een paar uitdagingen waar we in het kader van de Comprehensive Approach tegen aan lopen. De militairen die altijd de leiding willen hebben moeten een ondersteunende rol gaan vervullen. Civiele actoren willen niet met de militairen geassocieerd worden, omdat dit hun veiligheid negatief beinvloedt. Civiele partners willen niet gecoördineerd worden. De miltairen willen snel resultaten. Het liefst tijdens de rotatie. Civiele partners hebben een iets langere planningshorizon. En zo kun je nog wel even doorgaan. Toch is er een ding helder. Er moet iets veranderen om succesvol te zijn. Een traditionele aanpak gaat in een comprehensive operatie niet werken.